Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja regulisan je Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Zahtev koji tražilac podnosi u pisanom obliku organima grada Novog Pazara mora da sadrži:  naziv i adresu , podatke o tražiocu informacije (ime, prezime, adresa, i eventualno drugi podaci za kontakt), što precizniji opis informacije koja se traži (jasno navedena informacija koja se traži, odnosno na šta se konkretno ona odnosi) i način dostavljanja informacije. Zahtev može, ali ne mora, da sadrži razloge za podnošenje zahteva kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije. Poželjno je pored naziva organa navesti da se informacija traži od ovlašćenog lica za davanje informacija od javnog značaja.

Zahtev se predaje u sedištu firme ili na email adresu firme.

Tražilac ne mora navesti razloge za zahtev.

Pristup informacijama organi grada Novog Pazara dužni su da omoguće i na osnovu usmenog zahteva tražioca koji se saopštava u zapisnik, pri čemu se takav zahtev unosi u posebnu evidenciju i primenjuju se rokovi kao da je zahtev podnet u pisanom obliku.

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan.

Kopija dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje se uz obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade te kopije, a u slučaju upućivanja i troškova upućivanja.

Obaveze plaćanja nužnih troškova oslobođeni su novinari, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi obavljanja svog poziva, udruženja za zaštitu ljudskih prava, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi ostvarivanja ciljeva udruženja i sva lica kada se tražena informacija odnosi na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, osim u slučajevima kad organ javne vlasti ne mora tražiocu da omogući ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja jer se radi o informaciji koja je već objavljena i dostupna u zemlji ili objavljena na internetu.

Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja je Edin Hamzagić, rukovodilac pravnog sektora.

Adresa:  28.novembra 35, 36300 Novi Pazarq
Telefon 020/315-875
E-mail: office@toplananp.rs
pravnasluzba@toplananp.rs

Zahtevi za pristup informacijama od javnog značaja najčešće se podnose na tipskom obrascu, kao i eventualne žalbe Povereniku za informacije od javnog značaja ukoliko se po zahtevu nije postupilo ili je odbijen ili odbačen.

Leave a Reply